Spoločný geologický kongres 2009

Slovenskej a Českej geologickej spoločnosti

Zoznam prednášok

označené údaje jsou oproti původní verzi změněny

Antalík M. & Káčer Š.: Mapový server – súčasnosť a perspektíva. Informatika, Geol. Inform.Sys. & DPZ; 1.10., 14:15 - 14:30, Riaditeľská zasadačka

Baráth I.: Sedimentológia fluviálnych a eolických sedimentov pri Plaveckom Štvrtku (Kvartér Záhorskej nížiny). Regionálna geológia; 1.10., 17:30 - 17:45, Veľká sála Dionýza Štúra

Beláček B.: Vizualizácia geologickej stavby a procesov v krajinnej ekológii a v krajinárskom výskume. Informatika, Geol. Inform.Sys. & DPZ; 1.10., 17:30 - 17:45, Riaditeľská zasadačka

Bezák V.: Geológia Slovenska na novej preľadnej geologickej mape  SR 1:200 000. Regionálna geológia; 1.10., 17:15 - 17:30, Veľká sála Dionýza Štúra

Bielik M. et al.: Geofyzikálny obraz karpatsko-panónskej oblasti. Plenárna sekcia; 1.10., 9:30 - 10:00, Veľká sála Dionýza Štúra

Bokr P. et al.: Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby. Informatika, Geol. Inform.Sys. & DPZ; 1.10., 16:15 -16:30, Riaditeľská zasadačka

Bokr P. et al.: Fotoarchiv České geologické služby. Informatika, Geol. Inform.Sys. & DPZ; 1.10., 16:30 - 16:45, Riaditeľská zasadačka

Breiterová H. : Geologické knihovny včera a dnes. Informatika, Geol. Inform.Sys. & DPZ; 1.10., 16:45 - 17:00, Riaditeľská zasadačka

Briestenský M. et al.: Súčasné výsledky meraní aktívnych zlomových pohybov v oblasti Západného Slovenska. Aplikovaná geológia; 1.10., 17:00 - 17:15, Zasadačka 3. poschodie

Broska I. et al.: Fe-Ti oxidy Západných Karpát: indikátory procesov mixingu a nástroj regionálneho geologického mapovania granitov. Petrológia geochémia & mineralógia; 2.10., 9:00 - 9:15, Veľká sála Dionýza Štúra

Broska I. et al.: Výstava „Planéta, na ktorej žijeme". Geoturistika, urbárna geológia & didaktika geológie; 1.10., 15:15 - 15:30, Študovňa Geofondu

Budil P. & Fatka O.: Mikroskopické struktury exoskeletonu ordovických trilobitů pražské pánve. Historická geológia, stratigrafia & paleontológia; 1.10., 14:15 -14:30, Zasadačka 3. poschodie

Budil P. et al.: Trilobitové asociace králodvorského souvrství (Barrandien, pražská pánev, svrchní ordovik, svrchní katian) a jejich vývoj v čase a prostoru. Historická geológia, stratigrafia & paleontológia; 1.10., 14:00 - 14:15, Zasadačka 3. poschodie

Buriánek D.: Geologická stavba vulkanické struktury Santa Lucia (centrální Nikaragua). Regionálna geológia; 1.10., 17:45 - 18:00, Veľká sála Dionýza Štúra

Černý J. et al.: Jihovýchodní křídlo pražské synformy: vrstevní nasunutí na dotek. Tektonika & štruktúrna geológia; 2.10., 10:30 - 10:45, Zasadačka 3. poschodie

Chudík P. & Uher P.: Vzácnoprvkový berylovo-columbitový granitový pegmatit Bratislava - Jezuitské lesy (Malé Karpaty): mineralogická charakteristika. Petrológia geochémia & mineralógia; 2.10., 9:30 - 9:45, Veľká sála Dionýza Štúra

Čopjaková R. & Škoda R.: Produkty alterace fosfátů REE a Y ve valounech kořeneckého slepence - výsledek vysokoteplotní diageneze. Petrológia geochémia & mineralógia; 2.10., 10:10 - 10:15, Veľká sála Dionýza Štúra

Demko R. et al.: Permský vulkanický vývoj hronika rekonštruovaný z územia Nízkych Tatier. Regionálna geológia; 1.10., 14:45 - 15:00, Veľká sála Dionýza Štúra

Drusa M. Giang N. & Bellanová S.: Geotechnický prieskum a projekt sanácie svahu  sekcia. Aplikovaná geológia; 1.10., 16:45 - 17:00, Zasadačka 3. poschodie

Dudíkova-Schulmanova B. et al.: Dekorační a stavební kameny České republiky (internetová databáze). Informatika, Geol. Inform.Sys. & DPZ; 1.10., 17:15 - 17:30, Riaditeľská zasadačka

Dvořák L. et al.: The Tournaisian-Visean boundary interval in the Velbert anticline (Rhenish Slate Mountains, Germany). Historická geológia, stratigrafia & paleontológia; 1.10., 14:30 - 14:45, Zasadačka 3. poschodie

Fiferna P.: Jaké informace hledají návštěvníci Informačního portálu České geologické služby?. Informatika, Geol. Inform.Sys. & DPZ; 1.10., 14:30 - 14:45, Riaditeľská zasadačka

Fraštia M.: Meranie geometrických vlastností horninového prostredia  geodetickými a fotogrametrickými metódami. Aplikovaná geológia; 1.10., 17:15 - 17:30, Zasadačka 3. poschodie

Gargulák M. & Stolár M.: Informačný systém hmotnej dokumentácie Geofondu. Informatika, Geol. Inform.Sys. & DPZ; 1.10., 14:45 - 15:00, Riaditeľská zasadačka

Gilíková H. et al.: Spodnopaleozoická klastika na jihu Moravy: stavba a složení kambrických a devonských sedimentů. Regionálna geológia; 1.10., 14:15 -14:30, Veľká sála Dionýza Štúra

Gürtlerová P.: GEO Lokality - katalog významných geologických lokalit ČR. Informatika, Geol. Inform.Sys. & DPZ; 1.10., 17:00 - 17:15, Riaditeľská zasadačka

Holub F.: Ultradraselné melasyenitové a melagranitové porfyry žilných rojů ve středočeském plutonickém komplexu a šumavském moldanubiku: Látkové vztahy k plutonitům. Petrológia geochémia & mineralógia; 2.10., 9:15 - 9:30, Veľká sála Dionýza Štúra

Hovorka D.: Dlhý val v Tekove očami geovedca. Geoturistika, urbárna geológia & didaktika geológie; 1.10., 14:00 - 14:15, Študovňa Geofondu

Hyžný M.: Fosílne desaťnožce (Malacostraca: Decapoda) z územia Západných Karpát: súčasný stav poznania. Historická geológia, stratigrafia & paleontológia; 1.10., 14:45 - 15:00, Zasadačka 3. poschodie

Ivan P.: Devónsko-spodnokarbón.metavulk. Sever. gemerika-indikátor rozhrania litosfér. dosiek vo variskom orogéne?. Petrológia geochémia & mineralógia; 2.10., 9:45 - 10:00, Veľká sála Dionýza Štúra

Jančová K. : Produkty a služby Vydavatelsví ČGS. Informatika, Geol. Inform.Sys. & DPZ; 1.10., 16:00 - 16:15, Riaditeľská zasadačka

Janoušek V. & Holub F.V.: Variská subdukce – klíč k pochopení stavby Českého masívu?. Plenárna sekcia; 1.10., 11:00 - 11:30, Veľká sála Dionýza Štúra

Jeleň S. et al.: Treťohorný opalizovaný gaštan jedlý spod Poľany. Regionálna geológia; 1.10., 16:45 - 17:00, Veľká sála Dionýza Štúra

Jeleň S. et al.: Využitie zaujímavých geologických lokalít na edukačné účely. Geoturistika, urbárna geológia & didaktika geológie; 1.10., 14:15 -14:30, Študovňa Geofondu

Jeřábek P. et al.: Metamorfní záznam veporika jako klíč k rekonstrukci křídové kolize v Centrálních Západních Karpatech. Petrológia geochémia & mineralógia; 2.10., 10:30 - 10:45, Veľká sála Dionýza Štúra

Knížek M. et al.: Diagram stratigrafické separace - jednoduchá pomůcka pro analýzu zlomů v barrandienu. Tektonika & štruktúrna geológia; 2.10., 10:45 - 11:00, Zasadačka 3. poschodie

Koděra P. et al.: Charakteristika a vlastnosti fluíd Au-porfýrového ložiska Biely vrch (stratovulkán Javorie). Petrológia geochémia & mineralógia; 2.10., 9:00 - 9:15, Zasadačka 3. poschodie

Kohút M. et al.: Kryštalinikum Malých Karpát – vývoj poznatkov od Mateja Belu po súčasnosť. Plenárna sekcia; 1.10., 11:30 - 12:00, Veľká sála Dionýza Štúra

Kováčik M.: Pumpellyit-(prehnit) v kryštaliniku tatrika a korelačné vzťahy v jednotkách centrálnych Západných Karpát. Petrológia geochémia & mineralógia; 2.10., 10:45 - 11:00, Veľká sála Dionýza Štúra

Kováčik M. et al.: Príspevok k sedimentológii a proveniencii makovických pieskovcov zlínskeho súvrstvia račianskej jednotky (magurský príkrov, východné Slovensko). Regionálna geológia; 1.10., 17:00 - 17:15, Veľká sála Dionýza Štúra

Krejčí Z. et al.: Moderní přístup ke geoinformacím. Informatika, Geol. Inform.Sys. & DPZ; 1.10., 14:00 - 14:15, Riaditeľská zasadačka

Kříž J. & Steinová M.: Mlži z nejvyššího ordoviku pražské pánve (Hirnantian, kosovské souvrství). Historická geológia, stratigrafia & paleontológia; 1.10., 16:15 - 16:30, Zasadačka 3. poschodie

Kučerova J. & Teodoridis V.: Paleoklimatická rekonštrukcia miocénnej makroflóry z lokality Veľká Čausa s využitím CLAMP. Historická geológia, stratigrafia & paleontológia; 1.10., 15:00 - 15:15, Zasadačka 3. poschodie

Kušík D. & Mižák J.: Internetová aplikácia registrov Geofondu - Ložiská nerastných surovín. Informatika, Geol. Inform.Sys. & DPZ; 1.10., 15:15 - 15:30, Riaditeľská zasadačka

Lexa J.: Silicity limnických panvičiek jastrabskej formácie južne od Kremnice. Regionálna geológia; 1.10., 16:30 - 16:45, Veľká sála Dionýza Štúra

Lukianenko Ľ. & Turanová L.: Analýza geovedného vzdelávania na základných a stredných školách v Slovenskej republike. Geoturistika, urbárna geológia & didaktika geológie; 1.10., 14:45 - 15:00, Študovňa Geofondu

Madarás J. et al.: Seizmická aktivita na Slovensku vo vzťahu k tektonike. Tektonika & štruktúrna geológia; 2.10., 11:00 - 11:15, Zasadačka 3. poschodie

Malík P. & Bím M.: Slovensko: hydrogeologické práce regionálneho významu v prvej dekáde 21. storočia . Aplikovaná geológia; 1.10., 17:45 - 18:00, Zasadačka 3. poschodie

Méres Š. & Plašienka D.: Pelagické sedimenty lazianskeho súvrstvia: relikt vrchnej časti oceánskej kôry z akrečnej prizmy aktívneho kontinentálneho okraja (belická jednotka, Považský Inovec, ZK). Petrológia geochémia & mineralógia; 2.10., 10:10 - 10:15, Zasadačka 3. poschodie

Michalík J. et al.: Mezo-kenozoický vývoj Západných Karpát. Plenárna sekcia; 1.10., 10:30 - 11:00, Veľká sála Dionýza Štúra

Michalík J. et al.: Záznam jursko - kriedového rozhrania v sedimentárnych sekvenciách pieninského bradlového pásma a krížňanskej jednotky Západných Karpát. Regionálna geológia; 1.10., 15:15 - 15:30, Veľká sála Dionýza Štúra

Mižák J. & Kúšik D.: Internetová aplikácia Geofondu - Prieskumné územia. Informatika, Geol. Inform.Sys. & DPZ; 1.10., 15:30 - 15:45, Riaditeľská zasadačka

Novák M.: Vliv krystalové struktury na chemické složení minerálů. Plenárna sekcia; 1.10., 10:00 - 10:30, Veľká sála Dionýza Štúra

Olšavský M. & Šimo V.: Mikročeriny – mikrobiálne povrchy spodnotriasových sekvencií v Západných Karpatoch. Historická geológia, stratigrafia & paleontológia; 1.10., 15:15 - 15:30, Zasadačka 3. poschodie

Olšinová O.: Knižnica a jej perspektívy v geologickom informačnom systéme. Informatika, Geol. Inform.Sys. & DPZ; 1.10., 17:30 - 17:45, Riaditeľská zasadačka

Paltíkova V.: Štandardizácia databáz v geoinformatike a jej využitie v geológii. Informatika, Geol. Inform.Sys. & DPZ; 1.10., 15:00 - 15:15, Riaditeľská zasadačka

Pertoldová J. & Pertold Z.: Jaký  a jak starý byl protolit skarnů Českého masivu?. Regionálna geológia; 1.10., 14:30 - 14:45, Veľká sála Dionýza Štúra

Petrík I.: Rímska prilba z Gerulaty, Bratislava: nové poznatky mineralogického výskumu. Geoturistika, urbárna geológia & didaktika geológie; 1.10., 15:30 - 15:45, Študovňa Geofondu

Pivko D.: Významné dekoračné kamene historických pamiatok Slovenska. Geoturistika, urbárna geológia & didaktika geológie; 1.10., 14:30 - 14:45, Študovňa Geofondu

Plašienka D. et al.: Tektonika pieninského bradlového pásma (Západné Karpaty) vo svetle nových poznatkov. Tektonika & štruktúrna geológia; 2.10., 11:15 - 11:30, Zasadačka 3. poschodie

Polák M.: Fatrikum v Malých Karpatoch. Regionálna geológia; 1.10., 15:00 - 15:15, Veľká sála Dionýza Štúra

Racek M. et al.: Obsahují klinopyroxenické granulity masivu St. Lenhard (český masiv, Rakousko) záznam ultra vysokoteplotní metamorfózy ve vysokých tlacích?. Petrológia geochémia & mineralógia; 2.10., 11:00 - 11:15, Veľká sála Dionýza Štúra

Radvanec M.: Pyroclastic andesite tile melting during the first two seconds after the explosion of the A-bomb at 8:15 a.m. on August 6. 1945 in Hiroshima. Petrológia geochémia & mineralógia; 2.10., 11:15 - 11:30, Veľká sála Dionýza Štúra

Ružička P. et al.: P-T podmienky alpínskej regionálnej rekryštalizácie metakarbonátov föderatskej skupiny južného veporika Západných Karpát. Petrológia geochémia & mineralógia; 2.10., 11:30 - 11:45, Veľká sála Dionýza Štúra

Šarič R. : Poznámky k novým metodám preparace zkamenělin. Historická geológia, stratigrafia & paleontológia; 1.10., 16:30 - 16:45, Zasadačka 3. poschodie

Šimon L.: Charakter vulkanickej aktivity v širšom okolí Hriňovej. Regionálna geológia; 1.10., 15:30 - 15:45, Veľká sála Dionýza Štúra

Šimon L. et al.: Kuchynský tuf - nález neovulkanitov v Záhorskej nížine. Regionálna geológia; 1.10., 16:15 - 16:30, Veľká sála Dionýza Štúra

Škvor V.: Poznámky k dynamice horninových masivů. Regionálna geológia; 1.10., 16:00 - 16:15, Veľká sála Dionýza Štúra

Šmelko M. & Vozárová A.: Petrologické a geochemické porovnanie vulkanizmu južného gemerika a príkrovu Bôrky (meliatikum). Petrológia geochémia & mineralógia; 2.10., 9:15 - 9:30, Zasadačka 3. poschodie

Šoltés S. et al.: Internetová aplikácia registrov Geofondu - Staré banské diela. Informatika, Geol. Inform.Sys. & DPZ; 1.10., 18:00 - 18:15, Riaditeľská zasadačka

Soták J. et al.: Paleogénne sedimenty veporského pásma: biostratigrafické údaje z nových výskytov ssz. od Tisovca. Historická geológia, stratigrafia & paleontológia; 1.10., 16:00 - 16:15, Zasadačka 3. poschodie

Španek P. & Blišťan P.: Geologický informačný systém pre ložisko lignitu Štefanov. Informatika, Geol. Inform.Sys. & DPZ; 1.10., 17:45 - 18:00, Riaditeľská zasadačka

Špičák A. et al.: Rozložení zemětřesení jako indikátor výstupu magmatu pod aktivními vulkány. Plenárna sekcia; 1.10., 9:00 - 9:30, Veľká sála Dionýza Štúra

Spišiak J. et al.: Mineralógia a petrológia kriedových alkalických hornín externých Západných Karpát. Petrológia geochémia & mineralógia; 2.10., 11:45 - 12:00, Veľká sála Dionýza Štúra

Tomanová-Petrova P. et al.: Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu Moravské brány. Historická geológia, stratigrafia & paleontológia; 1.10., 15:30 - 15:45, Zasadačka 3. poschodie

Tuček Ľ. et al.: Komplexné využitie serpentinitovej horniny z háld v Dobšinej v priemysle a na likvidáciu CO2. Aplikovaná geológia; 1.10., 18:00 - 18:15, Zasadačka 3. poschodie

Turanová L. & Bizubová M.: Geologické exkurzie na Slovensku – nová učebná pomôcka pre učiteľov. Geoturistika, urbárna geológia & didaktika geológie; 1.10., 16:00 - 16:15, Študovňa Geofondu

Turanová L. : Projekt ESF – Inovácia vzdelania a kľúčových kompetencií  učiteľov geovedného zamerania. Geoturistika, urbárna geológia & didaktika geológie; 1.10., 15:00 - 15:15, Študovňa Geofondu

Verner K. et al.: Stavby a mechanismy vmístění vybraných žilných těles (Středočeský plutonický komplex; Český masív). Tektonika & štruktúrna geológia; 2.10., 11:30 - 11:45, Zasadačka 3. poschodie

Vondrovic L. et al.: Stavby a podmínky vmístění vápenato-alkalických intruzivních hornin: Implikace pro variský geodynamický vývoj východního okraje Českého masívu. Tektonika & štruktúrna geológia; 2.10., 11:45 - 12:00, Zasadačka 3. poschodie

Vozárová A. et al. : U-Pb veky zirkónov z paleozoických komplexov južného gemerika, vo vzťahu ku riešeniu geologického vývoja a paleogeografii. Regionálna geológia; 1.10., 14:00 - 14:15, Veľká sála Dionýza Štúra

Wagner P. et al.: Aktuálne trendy v monitorovaní svahových pohybov. Aplikovaná geológia; 1.10., 17:30 - 17:45, Zasadačka 3. poschodie

Zachariáš J. et al.: Teploty vzniku hydrotermálních křemenců a silkret ve výplni oháreckého riftu: interpretace SIMS dat. Petrológia geochémia & mineralógia; 2.10., 9:30 - 9:45, Zasadačka 3. poschodie

Žáčková E. et al.: Vysokotlaká-nízkoteplotní metamorfóza v metapelitech krkonošsko-jizerského komplexu (Západní Sudety, Český masív). Petrológia geochémia & mineralógia; 2.10., 9:45 - 10:00, Zasadačka 3. poschodie

označené údaje jsou oproti původní verzi změněny

Správce stránek V. Erban, webhosting poskytuje společnost Spider.